1. Termín konania prednášky bude vždy uverejnený v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke http://www.poradenstvodagmar.jex.cz v záložke „Prednášky“, ktorej autorom je fyzická osoba Dagmar Revayová. Oznam vo forme plagátu bude obsahovať všetky informačné náležitosti ako je miesto a čas konania prednášky, stupeň náročnosti prednášky a takisto informáciu o vstupnom poplatku za účasť na prednáške. Cena vstupenky tiež zahŕňa menšie občerstvenie v podobe cukroviniek a nápojov.

 2. Prednášky sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá si vopred zabezpečila rezerváciu miesta, a to vždy podľa aktuálnych podmienok, za ktorých sa prednáška koná. Na pozvánke bude vždy označený stupeň náročnosti prednášky. Na prednášku je potrebné prihlasovať sa podľa stanovených stupňov náročnosti:

    I.  stupeň – prednáška pre začiatočníkov

    II. stupeň – prednáška pre pokročilých – pre tých ktorí sa zúčastnili prednášky už minimálne 4x

 3. Žiadosť o záväznú registráciu miesta na aktuálny termín prednášky môže záujemca poslať v dostatočnom časovom predstihu do doby uzavretia rezervácie pre vlastnú potrebu alebo aj pre potreby osôb, ktoré ho týmto úkonom poverili.

 4. Žiadosť o záväznú registráciu pošle záujemca na e-mailovú adresu poradnadagmar@gmail.com alebo zatelefonuje na telefónne číslo +421904 545 279.

 5. V prípade žiadosti o registráciu poslanej na e-mailovú adresu, obdrží záujemca spätný e-mail ako informáciu, či bola jeho požiadavka prijatá alebo jej nemožno vyhovieť. Ak nebude možné registráciu z akéhokoľvek dôvodu akceptovať, bude záujemca o tejto skutočnosti bez zbytočného meškania informovaný. Organizátor prednášky si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o registráciu, a to i bez uvedenia dôvodu.

 6. Informácia o ukončení registrácie miest bude vždy zverejnená na webovej stránke v záložke „Prednášky“.

 7. Po ukončení registrácie miest sa možno prednášky zúčastniť len v prípade, že niektorý záujemca sa jej z osobných dôvodov nemôže zúčastniť a do 48 hodín pred uskutočnením prednášky informoval o tejto skutočnosti formou e-mailu alebo telefonicky. V takomto prípade sa môže prednášky zúčastniť iný záujemca, ktorému pôvodne registrácia miesta nebola potvrdená.

 8. Ak záujemca neoznámi svoju neúčasť najneskôr 48 hod. pred uskutočnením prednášky organizátorovi formou zaslania informačného e-mailu alebo sms správy telefónom, takémuto záujemcovi nevzniká žiadne penalizačné plnenie, ale organizátor si vyhradzuje právo pri organizovaní ďalšej prednášky záujemcu s takýmto nekorektným správaním umiestniť na pozíciu náhradníka a potvrdiť jeho registráciu až v prípade neúčasti iného záujemcu.

 9. Žiadosťou o registráciu miesta na prednášku záujemca potvrdzuje, že:

A/ sa oboznámil a súhlasí s podmienkami uvedenými v Smernici o dodržiavaní ustanovení platného autorského zákona 618/2003 Z.z. vzťahujúceho sa na nakladanie s obdržanými informáciami v rámci prednášky fyzickej osoby Dagmar Revayovej.

B/ akceptuje, že svojvoľné použitie myšlienok a informácií obdržaných na prednáške bez súhlasu autora je zakázané a bude mať právne následky.

C/ záujemca zároveň súhlasí s podpísaním prezenčnej listiny a so zaplatením poplatku za vstup formou platby v hotovosti, čo ho v prípade platnej rezervácie oprávňuje zúčastniť sa na prednáške priamo v mieste jej konania.

D/ Organizátor si vyhradzuje právo zmeny dĺžky trvania prednášky na základe aktuálnych potrieb účastníkov.

E/ Účastník prednášky je povinný správať sa počas trvania prednášky v súlade s dobrými mravmi a rešpektovať pokyny organizátora. V opačnom prípade môže byť organizátorom kedykoľvek napomenutý. Takéto opakované napomenutie oprávňuje organizátora okamžite zrušiť jeho účasť na prednáške bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, a to ani jeho pomernej časti.

 10. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín konania prednášky bez udania dôvodu. Táto skutočnosť bude uverejnená na webovej stránke v záložke „Prednášky“.

A/ Záujemcovia, ktorí si miesto rezervovali formou e-mailu, budú v prípade takejto skutočnosti informovaní rovnakou formou, teda informáciou o zrušení prednášky na ich kontaktnú e-mailovú adresu.

B/ Záujemcovia, ktorí majú obmedzený prístup k internetu a miesto si rezervovali telefonicky, sú povinní sa 48 hod. pred uskutočnením prednášky informovať o tom, či sa prednáška v danom termíne uskutoční.

 11. Pri vstupe do prednáškovej miestnosti, je účastník povinný podpísať prezenčnú listinu a v hotovosti zaplatiť vstupný poplatok za účasť na prednáške vo výške uvedenej na informačnom plagáte, pokiaľ už nezaplatil požadovanú výšku vstupného formu poštovej poukážky.

Pokyny k platbe poštovou poukážkou:

· platbu uskutočnite v plnom rozsahu minimálne 5 dní pred dňom konania danej prednášky

· poštovú poukážku pošlite na adresu uvedenú na webovej stránke Dagmar Revayovej v záložke „Kontaktné údaje“

· do variabilného symbolu napíšte dátum konania danej prednášky

· do špecifického symbolu napíšte číslicou počet osôb, na ktoré sa suma vzťahuje

· v prípade, že suma obsahuje platbu za viac ako jednu osobu, obratom informujte organizátora prednášky poslaním e-mailu na adresu objednavkaprednasky@gmail.com (platná od 11.9.2013) , prípadne poradenstvodagmar@gmail.com alebo formou sms správy na telefónne číslo uvedené na webovej stránke Dagmar Revayovej v záložke „Kontaktné údaje“ o tom, na ktoré osoby sa táto platba vzťahuje

Upozornenie k platbe poštovou poukážkou: Pokiaľ nebudú dodržané vyššie uvedené náležitosti platby poštovou poukážkou bez toho, aby bolo možné identifikovať všetky osoby, na ktoré sa platba vzťahuje, finančné prostriedky budú bezodkladne vrátené späť.

Upozornenie k vstupu do prednáškovej miestnosti: Do prednáškovej miestnosti majú vstup len osoby, ktoré obdržali od organizátora potvrdenú registráciu na deň konania danej prednášky.

 12. Podpisom prezenčnej listiny účastník prednášky súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prezenčnej listine organizátora prednášky Dagmar Revayovej. Všetky poskytnuté údaje budú použité výlučne na účely vedenia firemného účtovníctva a na spracovanie evidencie databázy žiadateľov o účasť na prednáške v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny podmienok a smerníc bez predchádzajúceho upozornenia.

 Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 28. januára 2013.

Ich platnosť zaniká vydaním nových podmienok a smerníc.

Fyzická osoba:

Dagmar Revayová

IČO 46568239

DIČ 1074575997

Smernica o dodržiavaní ustanovení platného autorského zákona 618/2003 Z.z.
vzťahujúceho sa na nakladanie s obdržanými informáciami v rámci prednášky
1. Účastník prednášky berie na vedomie, že všetky myšlienky a informácie obdržané na prednáške sú výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora. Podľa autorského zákona číslo
618/2003 Z.z. § 6 je autorom fyzická osoba Dagmar Revayová, ktorá dielo vytvorila.
Podľa § 7 pís. b) je dielo predmetom autorského práva ako výsledok vlastnej tvorivej
duševnej činnosti autora, najmä ústne podané – prejav a prednáška.
Svojvoľné použitie myšlienok a informácií obdržaných na prednáške bez súhlasu autora je
zakázané a bude mať právne následky.
2. V súlade s autorským zákonom podľa § 3 nesmie byť počas prednášky vyhotovený žiadny zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam a nesmie byť zverejnený v Slovenskej republike alebo v zahraničí ani jeho preklad do iného jazyka.
3. Podľa § 15 autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe
vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho
vyjadrenia.
4. Podľa § 17 má autor právo označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom, má právo
rozhodnúť o zverejnení svojho diela, má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä
na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do
svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo
za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti.
5. Podľa § 18 je výhradným majiteľom diela fyzická osoba Dagmar Revayová a má právo
udeľovať súhlas na každé použitie diela, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, na
verejné rozširovanie originálu a spracovanie, preklad a adaptáciu diela.
Podľa § 21 trvajú majetkové práva počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti.
6. Podľa § 25 bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme
citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na
vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny podmienok a smerníc bez predchádzajúceho
upozornenia.
Smernice vstupujú do platnosti dňa 28.januára 2013
Ich platnosť zaniká vydaním nových podmienok a smerníc.
Fyzická osoba:
Dagmar Revayová
IČO 46568239
DIČ 107457599