Udeľujete týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie
Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administravíty účtovníctva,

Dagmar Revayová, Horné Štitáre 317, 956 03 Horné Štitáre PORADENSTVO DAGMAR
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV s účinnosťou od 25. mája 2018.

 1. Dagmar Revayová, Poradenstvo Dagmar, Horné Štitáre 317, 956 03 Horné Štitáre, poskytovateľ služieb na portáli web : www.poradenstvodagmar.sk, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľov a návštevníkoch.
 2. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach.
  K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
  Používaním webu www.poradenstvodagmar.sk, objednávateľ, alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie , alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
  Predávajúci, poskytovateľ služby, sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas.
  Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje . Vaše osobné údaje budú použité a uložené spoločnosťou Dagmar Revayová počas trvania vašej spolupráce s Dagmar Revayová a po určitú dobu potrebnú na to, aby sme zohľadnili všetky pretrvávajúce záväzky, ktoré môžeme mať (napr. na uchovávanie informácií na účtovné účely) alebo dĺžku času na začatie,. alebo obhajobu nárokov.
  Udeľujete týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administravíty účtovníctva,
 3. Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie príjmového dokladu, faktúry a ďalšie
  úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa
  objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:
  Meno, priezvisko, v prípade poštovej zásielky: meno priezvisko, adresa.
 5. Osobné informácie, ktoré o vás zhromažďujeme
  Pri používaní výrazu „osobné údaje“ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa rozumejú informácie, ktoré sa vás týkajú a umožňujú nám
  identifikovať vás buď priamo, alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré môžeme mať. Tieto informácie získame priamo od vás.
  Môžeme o vás zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:
  • Vaše meno a kontaktné údaje (titul, priezvisko, meno, akékoľvek iné mená, poštová adresa, alternatívna dodacia adresa e-mailová adresa,
  telefónne čísla)
  • Váš dátum narodenia
  • Vaše bankové údaje
  • Informácie o vašich nákupoch od Dagmar Revayová, záznamy o poskytnutej službe a záznamoch a informácie o vašom výkazníctve, ako aj
  informácie o vašich preferenciách pre konkrétne typy produktov
  • Komunikácie, ktoré si s nami vymieňate (napríklad e-maily, listy, hovory alebo príspevky a správy vo fórum, na sociálnych médiách.
  Môže to zahŕňať komunikáciu s ďalšími osobami spojenými s Dagmar Revayová
  • Vaše osobné, rodinné, dovolenkové, darčekové balíky a fotografie
  Udeľujete týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie
  Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administravíty účtovníctva,
  • Informácie o tom, ako používate náš web
  Na našich webových stránkach používame súbory cookie a iné podobné technológie (napríklad Flash LSO a pixelové značky). Súbory cookie sú
  malé segmenty informácií uložených vaším prehliadačom na pevnom disku vášho počítača. Umožňujú vám navigovať na našej webovej stránke a v
  našej aplikácii a umožňujú nám poskytovať funkcie, ako napríklad uchovávanie prihlásenia na naše webové stránky. Viac informácií o tom, ako
  používame súbory cookie a ako ich môžete odstrániť, nájdete v Pravidlách cookie
 6. Na zlepšenie našich služieb, na naplnenie našich administratívnych potrieb a na ochranu našich obchodných záujmov
  Obchodné účely, na ktoré použijeme vaše osobné údaje, zahŕňajú účtovníctvo, fakturáciu, audit, overenie totožnosti, kontrolu podvodov,
  bezpečnostné a právne účely, štatistické a marketingové analýzy, testovanie systémov, údržbu a vývoj. Bude to zahŕňať použitie vašich osobných
  údajov v súlade s našimi právnymi povinnosťami, napríklad našou povinnosťou uchovávať daňové záznamy.
  Ak máte námietky voči používaniu vašich osobných údajov na splnenie niektorého z vyššie uvedených účelov, kontaktujte nás. Aj keď je vaše
  rozhodnutie poskytnúť vaše osobné informácie spol. Dagmar Revayová vo všeobecnosti dobrovoľné, ak neposkytnete určité informácie, spoločnosť Dagmar Revayová, nemusí byť schopná splniť niektoré z cieľov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
  Napríklad
 • prípade poštovej zásielky, dobierky, musíme poznať vaše meno a poštovú adresu pred tým, než vám budeme posielať vypracovanú zásielku .
 • potrebujeme poznať vaše platobné údaje, aby sme mohli od vás dostávať platby pri kúpe vybranej služby
 1. Komunikovať a riadiť náš vzťah s vami
  Môžete ma kontaktovať e-mailom, SMS alebo telefónom z administratívnych alebo prevádzkových dôvodov, napríklad s cieľom poslať potvrdenie
  o vašej objednávke a vašich platbách. Ide o splnenie legitímnych obchodných záujmov pri zdieľaní dôležitých informácií s vami a zabezpečenie,
  aby ste včas plnili objednávky.
 2. Ako nás kontaktovať a Vaše práva
  Máte právo požadovať prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame, a máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných
  Udeľujete týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie
  Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administravíty účtovníctva, údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete mať tiež právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, alebo nechať vaše osobné údaje vymazať.
  Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ak máte problém alebo sťažnosť v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, kontaktujte nás., alebo máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky
  týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pošlite nám e-mail na pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese ochranaudajov2018@gmail.com , alebo napíšte na adresu spoločnosti Dagmar Revayová, Horné Štitáre 317, 956 03 Horné Štitáre
  V prípade, že sa nám nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovakia.
  Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov
  Z času na čas môžeme vykonať zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Na našich webových stránkach zverejníme novú verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

PORADENSTVO DAGMAR