Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
  – Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky.
  – Objednávateľ je povinný oboznámiť sa s obsahom záložiek „Voda, energia, informácie“ a
  „Otázky a odpovede“ na webovej stránke www.poradenstvodagmar.sk, ktorej prevádzkovateľom je
  fyzická osoba Dagmar Revayová.
 2. Cenník
  – Platby za služby sú účtované podľa cenníka platného v čase plnenia.
  – Platný cenník je uverejnený na webovej stránke poradenstvodagmar.sk.
  – Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien.
  – Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie platby za službu vopred. Do času
  uhradenia platby za službu nie je dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť požadované plnenie.
 3. Objednávka
  – Objednávka sa zadáva písomne formou e-mailu alebo listu.
  – Objednávateľ nie je povinný zverejniť svoj dátum narodenia.
  – Objednávateľ formou emailu je povinný uviesť svoje meno a priezvisko a adresu . Údaje,
  ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, k
  vystaveniu účtovnej dokumentácie podľa obchodných podmienok..
  – Pri objednávke formou dobierky je nutné uviesť adresu doručenia a telefónne číslo pre účely
  odsúhlasenia výšky úhrady a prípadnú komunikáciu počas trvania služby/poradenstva.
  – Objednávka vzniká na základe obdŕžania finančných prostriedkov poslaných prostredníctvom
  Slovenskej pošty, a.s., za objednanú službu fyzickej osobe Dagmar Revayová, na adresu: Horné Štitáre 317 , PSČ 956 03 Horné Štitáre, ktorá je v platnosti od 19.7.2022, alebo pripísaním
  finančných prostriedkov na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
  – Objednávateľ je povinný pri platbe formou prevodu na bankový účet uviesť do poznámky
  svoje meno a priezvisko alebo e-mailovú adresu kvôli identifikácii platby objednávateľa.
  – Číslo účtu: 5025827496 / 0900 – Slovenská sporiteľa, a.s.
  – IBAN : SK67 0900 0000 0050 2582 7496 SWIFT(BIC) kód : GIBASKBX
  3.1 Cena poštovného – Slovenská republika
  – Pri objednávke formou dobierky sa účtuje poštovné vo výške 4 €.
  – Pri objednávke formou dobierky nad 60 € sa poštovné neúčtuje.
  3.2 Cena poštovného – Česká republika
  – Pri objednávke formou dobierky sa účtuje poštovné vo výške 15 €.
  – Pri objednávke formou dobierky nad 100 € sa poštovné neúčtuje.
  – Pri objednávke formou e-mailu sa poštovné neúčtuje.
 4. Forma, podmienky a doba dodania objednávky
  4.1 Dobierka na Slovensko
  – Dodanie objednávky na dobierku formou listovej zásielky v rámci Slovenskej republiky sa realizuje
  prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade Vašej neprítomnosti pri doručení listovej zásielky na
  Vami uvedenej adrese, si ju môžete vyzdvihnúť na pošte dodania (podľa platných zmluvných dodacích
  podmienok Slovenskej pošty) v priebehu nasledujúcich 15 dní.
  4.2 Dobierka do Českej republiky
  – Dodanie objednávky na dobierku formou listovej zásielky do Českej republiky sa realizuje
  prostredníctvom Slovenskej pošty, ktorá objednávku postupuje Českej pošte, s. p. Česká
  pošta prepočíta platným kurzovým lístkom sumu uvedenú v Eurách na České koruny. Doba dodania
  služby prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku je min. 5 dní, max. 21 dní.
  4.3 Dodanie služby formou e-mailu v Slovenskej republike a do zahraničia
  – Dodanie služby sa uskutoční do 5 – 10 dní od pripísania finančných prostriedkov na bankový účet,
  odoslaním na e-mail objednávateľa v písomnej forme.
  4.4 Predĺženie doby dodania služby
  – Dohodnutý termín plnenia má dodávateľ právo v mimoriadnych prípadoch predĺžiť. Informácie
  o mimoriadnych skutočnostiach budú zverejnené vždy v záložke „Oznamy a upozornenia“ na webovej
  stránke www.poradenstvodagmar.sk.
  4.5 Sankcionovanie v prípade neprevzatia dobierky zo strany objednávateľa
  – sa uskutoční, ak:
  – Objednávateľ uvedie nesprávnu adresu doručenia poštovej zásielky formou dobierky.
  – Objednávateľ bez vážnej príčiny neprevezme doručenú dobierku.
  – Ak nastane skutočnosť, že objednávateľ dobierku neprevezme, je povinný uhradiť dodávateľovi
  služby peňažnú hodnotu vo výške 5 € na bankový účet alebo na adresu dodávateľa do 10 dní od
  neprevzatia dobierky.
  – V prípade neuhradenia zmluvnej sankcie v stanovenej výške, preberá objednávateľ plnú
  zodpovednosť za ďalší vývoj a možné následky v komunikácii s dodávateľom.
  – Dodávateľ si vyhradzuje právo prerušenia akejkoľvek komunikácie, prípadne ďalšieho
  následného poskytnutia služby prostredníctvom dobierky objednávateľovi,
  ktorý bez vážneho dôvodu neprevezme dobierku, čím dôjde k nedodržaniu obchodných
  podmienok stanovených dodávateľom služby zo strany objednávateľa.
  4.6 Opätovné dodanie služby v prípade neprevzatia dobierky zo strany objednávateľa
  – Objednávateľ môže požiadať o opätovné dodanie služby, ktorú prvýkrát vo forme dobierky
  neprevzal, po úhrade sankcie a pri splnení nasledovných podmienok:
  – Na bankový účet dodávateľa uhradí peňažnú hodnotu prvýkrát neprevzatej dobierky v plnej výške + sumu navýši o 2 €, ktoré predstavujú poštový poplatok za opätovné poslanie zásielky.
  Po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet dodávateľa bude objednávateľovi služba
  opätovne zaslaná formou listovej doporučenej zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty.
  – Ak objednávateľ disponuje e-mailovou adresou, bude mu služba opätovne zaslaná formou e-mailu,
  ktorý uvedie, avšak až po pripísaní finančných prostriedkov na účet dodávateľa vo výške neprevzatej
  dobierky.
 5. Komunikácia počas trvania služby/poradenstva
  – Objednávateľ sa zväzuje po obdržaní písomnej formy dodanej služby, prečítať si jej obsah riadne a
  pozorne najmenej 2-3-krát. V prípade neporozumenia obsahu, je objednávateľ povinný oboznámiť sa
  s obsahom záložiek „Voda, energia, informácie“ a „Otázky a odpovede“ na webovej stránke
  www.poradenstvodagmar.sk.
  – V prípade otázok na strane objednávateľa ohľadom postupu vykonávania a aplikácie
  jednotlivých bodov uvedených v písomnej forme dodanej služby/poradenstva, má právo do 10 dní od
  dodania služby požiadať o vysvetlenie úkonu, ktorý má vykonávať.
 6. 1. Komunikácia pri dodaní služby formou e-mailu
  – Objednávateľ má právo napísať 5-krát e-mail a položiť otázky týkajúce sa platného poradenstva.
  Všetky ďalšie výdavky na komunikáciu počas trvania služby znáša objednávateľ.
 7. 2. Komunikácia pri dodaní služby formou dobierky
  – Objednávateľ má právo na 2 telefonické rozhovory, počas ktorých položí otázky týkajúce sa
  platného poradenstva. Všetky ďalšie výdavky na komunikáciu počas trvania služby znáša objednávateľ.
 8. 3. Komunikácia počas liečby nezahŕňa
  – Komunikácia počas liečby sa nevzťahuje na službu poradenstva pri riešení vzťahov/problémov a
  samostatného vypracovania diagnostiky.
  – Ak sa na strane objednávateľa vyskytli počas trvania služby/poradenstva nové problémy, ktoré sa
  netýkajú platného vypracovaného poradenstva, objednávateľ nemá nárok na odpoveď bez odplaty.
 9. Zrušenie objednávky zo strany dodávateľa
  – Dodávateľ služby si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávateľ
  neuviedol v objednávke požadované informácie k objednanej službe, nepravdivé alebo zavádzajúce
  osobné údaje, alebo ak sa výrazne zmenila cena objednávky. Vtedy bude objednávateľ okamžite
  kontaktovaný za účelom dohodnutia ďalšieho spracovania objednávky. Ku každej objednávke sa
  pristupuje individuálne so snahou vyjsť v ústrety objednávateľovi.
  – Dodávateľ služby si vyhradzuje právo na posúdenie objednávky, či je objednávku možné z
  morálneho hľadiska prijať alebo ju odmietnuť. Ak je objednávka v rozpore s morálnymi hodnotami
  vedomia a svedomia dodávateľa služby, dodávateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie takejto
  objednávky.
 10. Zrušenie, skrátenie alebo pozastavenie doby trvania dodanej služby
  – Objednávateľ berie na vedomie, že počas doby trvania služby/poradenstva má právo navštevovať
  iba zmluvných lekárov vo všeobecných zdravotných zariadeniach a riadiť sa podľa ich pokynov.
  Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude užívať iné ako v službe/poradenstve odporučené voľne dostupné liečivá.
  – Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania služby/poradenstva, nebude využívať služby osôb a
  inštitúcií vykonávajúcich svoju činnosť formou alternatívnych metód liečenia. Dodávateľ služby
  nezodpovedá za zdravotné komplikácie spôsobené neodbornými zásahmi na strane objednávateľa po neodbornom zásahu takejto osoby/inštitúcie.
  – Dodávateľ služby nezodpovedá za zdravotné komplikácie spôsobené na strane objednávateľa
  kúpou, požívaním a aplikáciou rôznych reklamných výrobkov a predmetov.
  – Ak objednávateľ ponúknete inej osobe časť vlastnej predplatenej služby, dodávateľ si vyhradzuje
  právo skrátiť dobu trvania služby o 5 dní až 1 mesiac.
  – Ak objednávateľ nežiada o službu 5 dní za sebou, môže ju znovu získať až po opätovnom
  kontaktovaní dodávateľa.
  – Objednávateľ je povinný dodržiavať všetky pokyny uvedené v písomnej forme obdržanej
  služby/poradenstva a takisto pokyny v prílohe „Všeobecné informácie“.
  – Pri nedodržaní uvedených podmienok zo strany objednávateľa, si dodávateľ vyhradzuje
  právo pozastaviť alebo zrušiť dobu trvania dodanej služby.
 11. Reklamácie a záruka
  – Dodávateľ sa zaväzuje dodať všetky podklady spojené s vypracovaním objednávky iba v písomnej
  forme. V prípade nedorozumenia alebo nezrovnalosti sa pristúpi ku konštruktívnemu riešeniu k
  spokojnosti objednávateľa.
  – Ak dodanie služby formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty (podľa platných zmluvných
  dodacích podmienok Slovenskej pošty) objednávateľ neobdrží do 31 pracovných dní od zadania
  objednávky, je povinný informovať dodávateľa o nesplnení dodacej lehoty. Ak bola služba odoslaná v
  správnom termíne, za chyby vzniknuté na strane Slovenskej pošty dodávateľ nezodpovedá. Vzniknutá
  situácia bude riešená k spokojnosti objednávateľa.
  – Ak objednávateľ neobdrží do 21 pracovných dní objednanú službu písomnou formou
  prostredníctvom e-mailu, má právo na vrátenie finančných prostriedkov formou prevodu na bankový
  účet objednávateľa. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na chybu zapríčinenú správcom servera,ak
  služba bola vytvorená a odoslaná v správnom termíne.
  – Poskytované informácie nemajú záväzný charakter, poskytujú však priestor pre určitú sebareflexiu,
  v dôsledku čoho nemôžu zakladať žiadnu právnu zodpovednosť.
  – Za reklamáciu sa nepovažuje nedodržanie doby dodania objednanej služby v mimoriadnych
  prípadoch, ktoré budú zverejnené vždy v záložke „Oznamy a upozornenia“ na webovej stránke
  www.poradenstvodagmar.sk.
  Toto právo si dodávateľ vyhradzuje na základe Obchodných podmienok v bode 4.4. Predĺženie
  doby dodania služby.
 12. Ochrana osobných údajov
  – Objednávka/žiadosť o vypracovanie poradenstva bude považovaná za súhlas objednávateľa so
  spracovaním a uchovaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytne fyzickej osobe Dagmar
  Revayovej. Všetky poskytnuté údaje budú použité výlučne na účely vedenia firemného účtovníctva a na spracovanie evidencie databázy žiadateľov o poradenstvo v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  10..Objednávateľ berie plnú zodpovednosť za svoje úmysly a fyzické konanie ak cítenie
  objednávateľa vedie k úmyselnému sebapoškodeniu, alebo suicídium (lat- seba zabiť) .
  – Obdobie človeka je veľmi komplikovaný proces, ktorý sa odráža v štyroch aspektoch: telesnej,
  psychickej, sociálnej i duchovnej oblasti a to vzhľadom k jedinečnosti osobnosti každého človeka.
  Štvordimenzionálne chápanie človeka vychádza aj z empírie v oblasti uspokojovania potrieb človeka,
  pričom sa za potreby považujú fyziologické, psychické, sociálne a duchovné .
  Každý v prípade Pri zhoršení zdravotného stavu, poškodení 4 aspektov a vyčerpaní možnej sociálnej
  pomoci v rámci rodiny či informačnej služby v domácnosti, prichádza na rad zdravotná inštitúcia
  – Profesionáli zdravotníci a rodinný príslušníci, s informáciami môžu zhodnotiť , dostupné možnosti s
  cieľom eliminovať negatívne dôsledky klienta hlavne týkajúce sa sociálneho prostredia podporovať jeho zdravý potenciál, a pomáhať mu nájsť aj individuálne riešenia trápení a ťažkostí .
  – Pre moju osobu je dôležité vedieť prijať klienta takého aký je, bez vplyvu predsudkov, . S každým
  klientom je potrebné prežívať jeho vlastnú hodnotu, hodnotu bytia „tu a teraz“, hodnotu práve
  prežívanej chvíle. Nadviazanie skutočného ľudského vzťahu je najpodstatnejším prvkom v pomáhajúcej službe. Okrem dôvery a záujmu očakáva klienti prijatie, porozumenie a konkrétnu pomoc. Domnievam sa, že ak chcem klientom bez sledovania ich veku, vychádzať v ústrety a uspokojovať ich potreby, potrebujem ich bližšie spoznať. Nestačia len lekárske správy, posudky či sociálne šetrenia o klientovi. Informácie o predchádzajúcom spôsobe života, záujmoch, záľubách, obľúbenosti jedál, zlozvykov, rituálov, priebehu zamestnaní či vzdelaní sú relevantnými informáciami k zachovaniu dôstojnosti, úcty i rešpektu.
  – Pre práci to znamená voľbu spôsobu komunikácie s klientom i ústretovosti v rámci života prípadne v inštitúcii.
  – Každý sme prišli na tento svet ako neopakovateľný originál a nie je možné generalizovať
  pracovné postupy a metódy pre všetkých klientov rovnakého veku.
  – Pokiaľ má zákazník / klient podporu aj u druhých, dokáže prekonať psychicky krízové
  životné situácie a zvládať svoje obmedzenia
  – V prípade že objednávateľ ma myšlienky na seba poškodenie svojej osoby, a dodávateľ má
  email alebo telefonický kontakt na jeho rodinných príslušníkov, dodávateľ je oprávnený informovať
  rodinných príslušníkov a stave pisateľa / objednávateľa pýtajúceho pomoc…
 13. Autorský zákon
  – Všetky zverejnené údaje, články a texty, fotografie a videá uvedené na stránke
  www.poradenstvodagmar.sk sú výlučne vlastníctvom fyzickej osoby Dagmar Revayovej. Ich
  svojvoľné použitie na akékoľvek účely bez súhlasu vlastníka/autora je zakázané a bude mať právne
  následky.
  Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho
  upozornenia !
  Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 19. júla 2022.
  Ich platnosť zaniká vydaním nových Obchodných podmienok.
  Fyzická osoba:
  Dagmar Revayová
  IČO 46568239
  DIČ 1074575997
  ObU-PD-OZP-PE-2012/00498-2 číslo živnostenského registra 340-32757