Baktérie a bunky

Dagmar Revayová © 26 august 2019

BUNKY, prečo „ sila vody „ pomáha a kde pomáha…………..

Baktérie majú veľký význam v obehu živín a často vstupujú do obojstranne prospešných vzťahov s inými organizmami. Na druhej strane je známych aj veľa patogénnych baktérií, teda druhov, ktoré spôsobujú infekcie. Máme 19 druhov baktérii
Človek je produktom svojho prostredia a tak, ako u všetkých živých organizmov, je aj ľudská existencia ovplyvňovaná prostredím v ktorom žijeme. Ekológia, ako vedná disciplína, sa pokúša vysvetliť vzťah medzi živými organizmami a ich okolím -kde žijú, čím sa živia, ako narastá ich počet, ako sa navzájom kontaktujú. Hoci ako veda má len niečo vyše sto rokov, niektoré z jej ideí sa objavili už v prvých známych písomnostiach. Ekológia vznikla v tom istom čase ako základná biologická teória -teória evolúcie prirodzeným výberom. Človek, ako druh, je produktom tohto evolučného procesu
Pozrieť sa aj do vnútra buniek nášho organizmu, na históriu vpísanú v našich génoch. Práve zmeny v genetickom kóde, vyselektované počas dlhých rokov, vyprodukovali súčasného moderného človeka -druh Homo sapiens sapiens.
U človeka sa rozoznáva 5 základných druhov buniek:

 • nervové bunky
 • svalové bunky delíme na hladké, priečne pruhované, srdcové
 • bunky epitelu
 • bunky spojiva
 • krvné elementy

 
 Dážď, ktorý predtým neškodne stekal po zelenom lesnom príkrove, môže teraz lesnú pôdu spláchnuť a vzniká nebezpečná erózia. Následnosť prílivu a úbytku druhov v primárnej aj sekundárnej sukcesii, nám demonštruje ako sú tvorené väzby v spoločenstve, ako je spoločenstvo budované. Niektoré druhy nemôžu kolonizovať bez prítomnosti iných druhov, a naopak niektoré budú kolonizovať len vtedy, ak iné nebudú prítomné. Tieto spôsoby interakcií umožňujú spoznať stupeň závislosti a integrácie v spoločenstve. Kolonizátori potrebujú prežiť v širokej škále podmienok a nesmú byť viazané na žiaden konkrétny zdroj. Dobrí kolonizátori sú zriedkavo závislí od iných druhov. Jednoduchým pravidlom teda je, že rastliny zabezpečujú zdroje potrebné pre bylinožravce aj pre mäsožravce. Ďalšiemu vývinu spoločenstiev mikroorganizmov a húb (ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj pôdnych spoločenstiev.)
Vedomostným základom je poznanie súvislostí medzi chemickým zložením živej hmoty a funkciou jednotlivých organických súčastí bunky.
Bunky vznikajú z buniek a jediný spôsob ako sa môže vytvoriť viac buniek je delenie tých, ktoré už existujú. Všetky živé organizmy, od jednobunkových baktérií až po mnohobunkové cicavce, sú produktom opakovaného cyklu rastu a delenia bunky už od počiatkov života. Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov (okrem vírusov), ktorá má všetky základné vlastnosti života. Môže byť samostatným organizmom alebo len časťou celku neschopnou samostatného života (napr. nervová bunka). Bunky podľa zložitosti vnútornej stavby a stupňa vývoja rozdeľujeme na prokaryotickéaeukaryotické
Každá bunka má schopnosť:

 • syntézy bielkovín,
 •  rozmnožovania sa,
 • stálej látkovej a energetickej výmeny s okolím,
 • samoregulácie a prispôsobovania sa,
 • ukladania a premeny energie a látok (metabolizmus , asimilácia a disimilácia),
 •  rastu a diferenciácie,
 • prijímania a spracúvania podnetov,
 • pohybov,

 
Živá bunka je otvorený, vysoko usporiadaný a dynamický systém. Cez plazmatickú membránu si neustále vymieňa látky, energiu a informácie s okolím.
Látky, prijímané bunkou, sú potrebné na krytie spotreby energie (tuky, cukry), na stavbu bunky (bielkoviny, tuky a cukry),
na riadenie bunkovej činnosti (enzýmy, hormóny, signálne bielkoviny),
na metabolizmus (vitamíny, voda, ióny).
Látky vylučované bunkou sú také, ktoré bunka nepotrebuje alebo sú jej škodlivé (CO2, močovina). Tieto látky môžu byť potrebné pre iné bunky (hormóny, vitamíny, enzýmy) alebo sú potrebné na obranu (protilátky).
Špeciálne tvary buniek sa nachádzajú v nervovej sústave.
Štádiá vývoja organizmov predstavujú zákonitý proces, v ktorom jednotlivé kroky nadväzujú na seba v presne určenom poradí a čase. Sú geneticky riadené a kontrolované prostredníctvom regulačných génov. Tieto gény sú aktivované signálmi ziných génov (gény pre transkripčné faktory) v komplexnej sieti interakcií nevyhnutných na špecifickú lokalizáciu buniek embrya. Určité produkty génov zahrnuté v diferenciácii predstavujú odpoveď bunky nastimuly prichádzajúce zo susedných buniek, a teda informujú bunku, “kde je” a “čo sa sňou bude ďalej diať ”. Génová expresia  je regulovaná tak, aby boli realizované patričné informácie v príslušných bunkách na pravom mieste a v pravý čas.
Prejavom činnosti nervovej bunky je vzruch. Základom šírenia vzruchu po nervovom vlákne je rýchly pohyb iónov K+ a Na+ cez polopriepustnú nervovú membránu.
Prenos nervového vzruchu
Neuróny s výbežkami a ich vzájomné spojenie synapsiami tvoria štruktúru, na ktorej sa uskutočňuje funkcia nervovej sústavy. Nervová bunka prijíma podráždenie od zmyslovej alebo od inej nervovej bunky a odovzdáva ho ďalej nervovej, prípadne svalovej alebo žľazovej bunke. Celý tento princíp sa deje na princípe reflexného oblúka:

 1. podráždenie zmyslových buniek – receptora – sa v podobe vzruchu
 2. prenáša dostredivými nervovými vláknami do ústredia nervovej sústavy (miechy, mozgu),
 3. tam vznikne odpoveď,
 4. ktorú odstredivé nervové vlákna prenesú na výkonný orgán – efektor (svalové alebo žľazové bunky)

Z funkčného hľadiska má neurón tri úseky:

 1. oblasť dendritov a tela bunky prijíma informácie v podobe vzruchov – vstupný úsek
 2. neurit ich prenáša niekedy aj na veľkú vzdialenosť – vodivý úsek
 3. k nervovým zakončeniam – výstupný úsek

Dagmar Revayová © 26 august 2019

V krátkosti záver
Každý má v poradenstve čo mu odporúčam , obmedzujem a mal by vyradiť…. týka sa to pitného režimu, konzumovanie stravy, používanie rôznych Technických aj stravovacích návykov aj moderného spôsobu života. Ja to nepíšem z vlstného rozmaru . Ja to píšem pre Vás, aby telo / bunky mali šancu zmeniť k lepšiemu vás život……….
Všetko čo človek skonzumuje, vypije, zloženie „výrobku“ smeruje do buniek tela.
AK prijímate stačí 3 dni niečo nežiaduce, aj stavce, ktoré máte a aj opotrebované, samozrejme primerane veku,   neobnovujú kostné bunky v takej rýchlosti ako je to v orgánoch vo Vašom tele. Potom je tam príklad aj menej  vápnika.
Uvedomte si jedno, musíte byť silný, pretože žijete a Geneticky je človek vždy ovplyvnený charakterom po svojich rodičoch. Tak ako 24 chromozómov je ženských a 24 mužských, vznikne plod, tak si každé dieťa „bunky“ vezmú len to, čo samé chcú. Tak vzniká aj charakter a idea v rodinný život, ktorý každé dieťa chce mať taký, ako mali jeho rodičia – 20%, a na 40% deti z nevedomosti robia väčšie chyby ako ich rodičia  ……..doba………….
Ak sa prestanú regenerovať bunky napríklad v na pečeni – žalúdok dráždi cez nervy žľazy žlčníka, potom v pankrease sa následne zvyšujú žalúdočné šťavy a vzniká pálenie v dolnej časti hrudníka so zvláštnym pocitom pregĺgania v hrtane. Čo je za tým ??? == BUNKY a ich zloženie a z čoho ??, strava / nápoje / psychická pohoda a nepohoda – lebo tá zvyšuje činnosť /prácu hormónov.
Majte na pamäti === neskoršom veku SA  už  bunky neobnovujú v takej  rýchlosti ako v čase dospievania alebo vývoja, telo nepociťovalo bolesti a nemalo sklony k zlyhávaniu.  Bunky vás buď ničia, alebo bunky vytvoria protilátky a chránia vaše telo  (orgány / sústavy / kosti )
Príklad – zázračné šťavy“ nedokážu ovplyvniť bunky k regenerácii. Každé liečivo alebo rôzne diéty, či inklinovanie k nejakej jednotvárnej strave zanechá na tele stopy, ktoré pretrvávajú aj 10 rokov v tele a ovplyvňujú činnosť orgánov k ich nepracovaniu alebo zablokovaniu cez cievy a žľazy – cez bunky !

Časť ľudského tela, kam nedosiahne krv?
Rohovka očí , lebo berie kyslík priamo zo vzduchu a tiež vlasy a nechty TU so vzduchom cez žľazy pôsobí voda cez bunky a žľazy………..