Autorské práva

Všetky texty, obrázky a ostatné súbory, ako aj ich zloženie, podliehajú autorskému právu a články,sú duševným majetkom majiteľa webovej stránkywww.poradenstvodagmar.jex.cz  a je tu zákaz kopírovať!
Nieje povolené ani kopírovať fotografie na www.poradenstvodagmar.jex.cz  .Veľmi lahko to zistím (aj ja chodím na ufonek – nick xena.2) a pri použití fotografie kontaktujem Zuzulu Vuráňovú a dám žiadosť na zmazanie kradnutých fotografií.Ak to bud epokračovať,dám žiadosť o zmazanie vášho účtu.
Bez súhlasu adminky webu poradenstvodagmar je prísne zakázané kopírovať aj s uvedením zdroja. Potrebujete povolenie.
Ak niekto bude kopírovať,bude tu založená čierna listina všetkých stránok, čo s tadiaľto niečo skopírovali bez povolenia.
Ak kopírovanie bude pokračovať,budem kontaktovať majiteľa serveru vašej skopírovanej stránky ( je jedno,či to je webgarden.cz , estranky.sk,estranky.cz , blog.cz, wz.cz,wbl.sk a všetky takéto podobné domény,ale aj platené domény s koncovkou sk , cz ,net…) a dám žiadosť o zmazanie príslušného webu.
Niečo o autorskom práve…
Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.

Zákon 618/2003 Z.z.
zo 4. decembra 2003
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Čo je autorské právo
Autorské právo je právo autora rozhodovať o vlastnom diele – duševnom vlastníctve. Je garantované zákonmi krajiny, v ktorej bolo dielo vydané, resp. ktorej národnosti je autor. Medzinárodné dodržiavanie autorských práv je upravené medzinárodnými zmluvami.
Autorské práva je možné vzťahovať len na diela. Nie na názov, myšlienku, spôsob, objav, metódu a pod.
Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Od tohto okamihu má autor právo pomenovať svoje dielo a prípadne ho označiť medzinárodným symbolom ©, ktorý sa uvádza v tvare © s pripojením mena nositeľa autorských práv a s uvedením roku prvého uverejnenia. K použitiu symbolu © nie je potrebná žiadna registrácia.
Autorské práva má autor bez ohľadu na to, či svoje dielo označí alebo neoznačí týmto symbolom.
Autor má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie používať… Autor môže previesť na inú osobu právo použiť dielo, nemôže sa však svojich autorských práv zriecť.
Autorské právo trvá po celý život autora a 70 rokov po jeho smrti. Po smrti autora prechádzajú práva na dedičov.
§ 17
Osobnostné práva

(1) Autor má právo
a) označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,
b) neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
c) rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
d) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.